Start  |   Informacje  |   Kontakt
Truth Behind a Smile - Prawda skrywa się za uśmiechem
O projekcie  
NOWY WSPÓLNY PROJEKT THE TRUTH BEHIND A SMILE
                                                       
Wartość Projektu: 102 313, 44 €

W 2010 roku nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomi otrzymali profesorowie Peter Diamond, Dale Mortensen i Christopher Pissarides. Zostali nagrodzeni za analizę tzw. rynków poszukiwania (search markets). Nagroda była pewnym zaskoczeniem, bo de facto wspomniani naukowcy nazwali i opisali w sposób modelowy to, o czym chyba wszyscy zajmujący się pomocą społeczną i rynkiem pracy wiedzą – że stosowane formy wsparcia się wyczerpują, bo nie przynoszą wystarczająco wymiernych korzyści w porównaniu do nakładów. Wszystkie państwa europejskie zaczynają modyfikować sposób myślenia na temat metod rozwiązywania problemów społecznych takich, jak: ubóstwo, bezrobocie, dyskryminacja, wykluczenie społeczne, informatyczne itp.
W latach 2004-2006 Polska mogła korzystać ze środków inicjatywy wspólnotowej EQUAL, obecne zasady finansowania współpracy ponadnarodowej w ramach EFS są wyjątkowo trudne i niedostępne dla niektórych krajów UE. Stąd pomysł, by aplikować o środki bezpośrednio do Brukseli, w ramach Programu Europa dla Obywateli. Liderem projektu jest nasze partnerskie miasto Năsăud (Rumunia), a Mława wraz z 6 innymi europejskimi miastami jest partnerem projektu.

Partnerzy projektu:
Miasto Mława-Polska
Miasto Năsăud – Rumunia
Miasto Aleksandria – Grecja
Miasto Lefkara – Cypr
Miasto Kekava - Łotwa
Miasto Mandello del Lario – Włochy
Miasto Kavadarci – Macedonia

Opis projektu:
Nasz projekt skierowany jest do lokalnych samorządów oraz publicznych i niepublicznych organizacji działających w obszarze związanym z pomocą społeczną, przeciwdziałaniem biedzie, bezrobociu i wykluczeniu społecznemu.

W projekcie udział bierze 7 różnych miast z 7 europejskich państw i składa się również z 7 wydarzeń – każde z nich ma miejsce w innym mieście partnerskim. Takie zaplanowanie działań sprawia, że zaangażowanie partnerów jest równe. Każdy odpowiedzialny jest za przygotowanie 6-dniowego programu u siebie i w każdym takim wydarzeniu brać będzie udział 70 uczestników. W sumie w działaniach projektu udział weźmie ok. 490 osób. Celem projektu jest zapobieganie zjawiskom bezrobocia, biedy, porzucania szkoły i rozwijanie idei wolontariatu.

W trakcie realizacji projektu odwiedzimy ludzi dotkniętych biedą, ludzi starszych, bezdomnych – porozmawiamy ich odczuciach, poznamy ich opinie na temat wsparcia , jakiego najbardziej oczekują od władz i organizacji. Przeprowadzone zostaną też warsztaty w zakresie metod ograniczania zjawiska bezrobocia i metod wsparcia ludzi, którzy „stracili nadzieję” w życiu. Celem projektu jest także wymiana doświadczeń i przedstawienie innowacyjnych metod na „otwarcie” drzwi, które dla wielu osób znajdujących się w trudnej życiowej sytuacji wydają się być zamknięte np. wspomaganie młodzieży porzucającej szkoły z powodu biedy i skazujących siebie na bezdomność, starszych zapomnianych ludzi w domach opieki, ludzi, którzy stracili pracę i którzy nigdy nie pracowali i nie mają motywacji do zmiany swojej sytuacji życiowej. Formułą na integrację osób wykluczonych społecznie mogłyby być działania wolontarystyczne. Uczestnicy nie tylko wymienią się doświadczeniami w tym obszarze, ale także zaplanują działania na przyszłość, które powinny być innowacyjne, wnosić nową jakość w myślenie o pomocy społecznej i w działaniach na rzecz zapobiegania negatywnym zjawiskom społecznym. Każdy projekt współfinansowany ze środków UE, który realizowany jest w partnerstwie ponadnarodowym musi spełniać tzw. kryteria horyzontalne. Oznacza to, ze niezależnie od jego tematyki powinien zawierać następujące elementy:

- równość szans (brak dyskryminacji ze względu na płeć, pochodzenie etniczne, wyznanie, niepełnosprawność),

- edukacja międzykulturowa (każdy projekt powinien szanować różnorodność kulturowa i prowadzić do wzmocnienia tolerancji poprzez poznawanie dziedzictwa kulturowego, tradycji, historii, języka partnerów projektu).
Data wpisu: 21-10-2011r.
 
 
© 2009 Copyright Urząd Miasta Mława ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława, tel. (+48) 023 654 33 82
e-mail: projekty@mlawa.pl www.projekty.mlawa.pl