Start  |   Informacje  |   Kontakt
Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe
O projekcie  
Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość
Miasto Mława jest partnerem Województwa Mazowieckiego w projekcie "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
W projekcie udział bierze Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 Szkoła Podstawowa nr 4 im. Haliny Rudnickiej.
W okresie od września 2014r. do czerwca 2015 r. dla grupy 24 uczniów zorganizowane zostały następujące zajęcia pozalekcyjne:

a. zajęcia z nauki języka obcego;
b. zajęcia z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych;
c. zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno - zawodowym.

Średniomiesięcznie w roku szkolnym 2014/2015 dzieci uczestniczą w 20 godzinach zajęć dodatkowych.

Adresatami projektu są uczennice oraz uczniowie z różnego rodzaju trudnościami, które w przyszłości mogą stać się przeszkodą w kontynuowaniu edukacji.

Projekt "Moja przyszłość" ma na celu wyrównywać szanse edukacyjne uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego poprzez rozszerzanie oferty edukacyjno-wychowawczej szkół o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, zdefiniowanych w dokumencie pn. "Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie - europejskie ramy odniesienia", stanowiącym załącznik do Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE).

Istotną cechą zajęć prowadzonych w ramach projektu jest twórcze, nowatorskie i kreatywne podejście do metod pracy i zagadnień zaplanowanych do realizacji, angażujące uczestników i wychodzące poza schemat zajęć klasowo - lekcyjnych.

Na realizację projektu zaplanowano kwotę 24 510,00 zł, w tym 6910,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć oraz 3600,00 zł na organizację zajęć w formie wycieczek.

Wydatki w ramach projektu w całości są finansowane ze środków zewnętrznych:

- 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego,
- 10% z Budżetu Państwa,
- 5% z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.
Data wpisu: 03-06-2015r.
 
Zobacz również
 
 
© 2009 Copyright Urząd Miasta Mława ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława, tel. (+48) 023 654 33 82
e-mail: projekty@mlawa.pl www.projekty.mlawa.pl