Start  |   Informacje  |   Kontakt
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych
O projekcie  
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych
Miasto Mława zrealizowało projekt systemowy „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałania 9.2.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”

Termin realizacji: 01.02.2012 – 31.12.2013
Wartość projektu: 368 928,00 PLN
Przyznane dofinansowanie: 368 928,00 PLN

W ramach projektu mławskie szkoły podstawowe zostały wyposażone w pomoce dydaktyczne, w tym tablice multimedialne, komputery, programy i gry edukacyjne, zabawki. Na pomoce dydaktyczne wydatkowano  137 808,74 PLN. Kwota dotacji: 213 343,00 PLN przeznaczono na zajęcia dodatkowe dla uczniów klas I-III.

Łącznie  zrealizowano 4840 godzin lekcyjnych zajęć , w tym:
- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
- zajęcia logopedyczne,
- zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne,
- gimnastyka korekcyjna,
- specjalistyczne zajęcia terapeutyczne: muzykoterapia, integracja sensoryczna,
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych.

Zajęcia w mławskich podstawówkach były realizowane w roku szkolnym 2012/2013 oraz w okresie od września do grudnia roku szkolnego 2013/2014.


Data wpisu: 20-07-2012r.
 
Zobacz również
 
 
© 2009 Copyright Urząd Miasta Mława ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława, tel. (+48) 023 654 33 82
e-mail: projekty@mlawa.pl www.projekty.mlawa.pl