Start  |   Informacje  |   Kontakt
Przedsiębiorczość w perspektywie zmian gospodarczych – Diagnoza dla Miasta Mława
O projekcie  
DIAGNOZA DLA MIASTA MLAWA

Małe i średnie przedsiębiorstwa, samozatrudnienie, rozwój przedsiębiorczości, uczenie postaw przedsiębiorczych – to bardzo często pojawiające się pojęcia i hasła. Czy możemy wypełnić je treścią, czy w Mławie można stworzyć lepsze warunki i wykorzystywać kreatywność i pomysły mieszkańców na własny biznes? Czy osoby już prowadzące działalność gospodarcza mogą lepiej wykorzystać nadążające się szanse, wykorzystywać środki pochodzące z programów strukturalnych i innych?

Chcąc znaleźć rzetelną odpowiedź na powyższe pytania koniecznym jest dokładana analiza sytuacji mławskiego rynku gospodarczego tym bardziej, że zmiany zachodzące w koniunkturze spowodowane tzw. światowym kryzysem są trudne do przewidzenia. Mogą mieć one wpływ na rynek pracy, a tym samym na wiele innych czynników takich jak: migracje, szkolnictwo, komunikacja, dynamika wynagrodzeń. Koniecznym jest określenie lokalnych tendencji rozwojowych i identyfikacja zagrożeń dla rozwoju przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy.

Rozwój przedsiębiorczości ma swój wymiar makroekonomiczny (polityka edukacyjna, polityka zatrudnienia, przemiany organizacyjno-własnościowe) i mikroekonomiczny (sytuacja demograficzna, finansowa gmin i gospodarstw domowych oraz możliwość dostępu do określonych dóbr). Dane statystyczne są niezwykle istotne dla oceny kapitału społecznego regionu mławskiego i procesów społeczno-gospodarczych. Szczególnego znaczenia nabiera kwestia interdyscyplinarnego kształcenia kadr z punktu widzenia rynku pracy, w świetle małej absorpcji kwalifikacji w gospodarce. Liczne rzesze absolwentów mławskich szkół nie pracują bowiem w wyuczonym zawodzie, co świadczy o ogromnym marnotrawstwie kwalifikacji.

Analiza rynku, jego szans możliwości, ale i zagrożeń pomoże nam lepiej przygotować się na realizację scenariuszy negatywnych i pozwoli wzmocnić sektor prywatnej przedsiębiorczości tak, by był stabilnym pracodawcą, konkurencyjnym wobec przedsiębiorstw z innych części regionu i kraju.

W wyniku przeprowadzonych badań mamy nadzieję otrzymać odpowiedzi na interesujące nas pytania badawcze oraz kompleksową analizę lokalnego rynku i prognozę potencjalnych zmian gospodarczych w regionie. Planujemy, iż niniejszy projekt – jako projekt badawczy, stanowić będzie jedynie wstęp do dalszego, lepszego wykorzystania środków przeznaczonych na wzmocnienie postaw przedsiębiorczych, wsparcie dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw w regionie w ramach PO KL, a także lepszego lokalnego zarządzania zasobami pracy i ofertą edukacyjną szkół

Wartość projektu: 360 980,00 zł

Kwota przyznanego dofinansowania: 360 980,00 zł

 

Data wpisu: 15-06-2009r.
 
Zobacz również
 
 
© 2009 Copyright Urząd Miasta Mława ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława, tel. (+48) 023 654 33 82
e-mail: projekty@mlawa.pl www.projekty.mlawa.pl